ONE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ในการจัดการเรื่องธุรกิจพลังงานสีเขียว รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจพลังงานสีเขียว ที่ประสบความสำเร็จแล้ว 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ( 5MW) ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560, สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด(4MW)) ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัท ชายน์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
3. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด

ข่าวสาร

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฮโดรเจน

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการกับวิกฤติพลังงานในปัจจุบันและภาวะโลกร้อน รวมถึงวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล อย่างน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ที่มากเกินไป ทว่าแหล่งพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์กลับเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมและจัดเก็บไว้
ดูรายละเอียด

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ วิถีที่มั่นคง...ยั่งยืน

ทั้ง...สงครามทางการค้า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน กำลังจะกลับมาเป็นปัจจัยหลักกระทบเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง และประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเรื่องของ “พลังงาน” ที่เน้นไปที่ พลังงาน “ฟอสซิล” เป็นหลัทั้งเรื่องของการคมนาคมขนส่ง เรื่องของพลังงานในครัวเรือน และเรื่องของ “พลังงาน” ในภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ดูรายละเอียด

ONE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020