วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่เน้นธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

ลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือการเข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เป็นต้น รวมถึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ จัดหาและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สะอาด และสร้างผลประโยชน์ต่อสังคม

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020