บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจในลักษณะโอลดิ้ง (Holding Company) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ในการจัดการเรื่องธุรกิจพลังงานสีเขียว รวมทั้งขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ทะเบียนการค้า
0115559018367
วันที่เปิดดำเนินการ
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ทุนจดทะเบียน
45,000,000 บาท
กรรมการบริษัท
นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร และ นายกฤษฎา เจริญกลกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
ลงทุนในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020