โครงการต่างๆ

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ( 5MW)

บริษัท ชายน์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560, สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด(4MW))

บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020