ภาพรวมธุรกิจ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะเข้าลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าลงทุน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงานลม เป็นต้น

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020