โครงสร้างการลงทุน

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

MASTECH ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ระยะที่ 1) ที่ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5 เมกะวัตต์
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 80.80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100%

บริษัท ชายน์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ระยะที่ 2) ที่ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 4 เมกะวัตต์
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 30.00 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100%

บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (ระยะที่ 2) ที่ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 5 เมกะวัตต์
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 35.00 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น 100%

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020