ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท วันพาวเวอร์ จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60 31/12/2560 งบปี 61 31/12/2561 งบปี 62 31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 249,700.00 68,008,262.98 66,905,802.30
หนี้สินรวม 45,266.67 25,514,906.25 2,530,623.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น 204,433.33 42,493,356.73 64,375,178.35
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
รายได้รวม 0.00 74,367.23 23,308,208.07
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (32,566.67) (2,461,076.60) 21,881,821.62
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (3.26) (5.47) 48.63
จำนวนหุ้น (หุ้น) 10,000 450,000 450,000

บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60 31/12/2560 งบปี 61 31/12/2561 งบปี 62 31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,391,014.17 167,570,211.46 154,258,362.13
หนี้สินรวม 401,151.50 131,551,122.37 117,961,671.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,989,862.67 36,019,089.10 36,296,690.34
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 5,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
รายได้รวม 0.00 1,246,985.30 1,645,988.04
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (997,137.33) 2,029,226.43 12,397,882.14
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (19.94) 5.80 35.42
จำนวนหุ้น (หุ้น) 50,000 350,000 350,000

บริษัทชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60 31/12/2560 งบปี 61 31/12/2561 งบปี 62 31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,925,992.43 137,817,112.29 126,327,022.65
หนี้สินรวม 467,719.41 106,469,769.60 94,855,046.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,458,273.02 31,347,342.69 31,471,975.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,500,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
รายได้รวม 0.00 10,124,468.47 25,745,066.35
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (1,028,726.98) 2,389,069.67 11,206,387.71
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (41.15) 7.96 373.55
จำนวนหุ้น (หุ้น) 25,000.00 300,000.00 30,000.00

บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

(หน่วย : บาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60 31/12/2560 งบปี 61 31/12/2561 งบปี 62 31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 243,948,935.70 244,115,636.17 235,350,453.34
หนี้สินรวม 156,203,857.97 148,065,900.25 126,268,071.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,745,077.73 96,049,735.92 109,082,382.06
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
รายได้รวม 42,246,322.51 40,565,745.96 41,433,787.66
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12,006,567.04 8,304,658.19 13,078,686.14
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 15.01 10.38 16.35
จำนวนหุ้น (หุ้น) 800,000.00 800,000.00 800,000.00

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020