โครงสร้างผู้บริหาร

นางสาวปิยะนุช โฆษิตวุทธิ

ตำแหน่ง
Managing Director
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดหุ้น (วตท รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาลัยการตลาดหุ้น
หลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาศาสตร์พลังงาน
ประวัติการทำงาน
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จํากัด
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอริท คอร์ปอเรชั่น จํากัด
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์56 โฮลดิ้ง จํากัด
2559 – 2560
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเทคทูล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออมเล็ต สตูดิโอ จํากัด
2556 – 2561
รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
หลักสูตรบริหารงานตำรวจขั้นสูง รุ่นที่ 16
หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 45)
ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หลักสูตรโครงการสัมมนานักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นที่ 1,สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
หลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15, ธนาคารไทยพาณิชย์
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1, สถาบันพระปกเกล้า
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Griffith University, AUSTRALIA
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

นายกฤษฎา เจริญกลกิจ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มาสเทคทูล แอนด์เซอร์วิส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วันพาวเวอร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ชายน์ เอนเนอร์จี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท แม๊กซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
2557 - 2561
cfo บริษัท ซีวีกอล์ฟ จำกัด

รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2556 - ธ.ค. 2563
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการประเมินราคาทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
2549 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสมศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นาย เศรณี ชาญวีรกูล

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์

ตำแหน่ง
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
2557 - 2561
ผู้อำนวยการสูง สำนักงานเขตคลองเตย
พฤศจิกายน 2561
กรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020