บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ทะเบียนการค้า

0105554029239

วันที่เปิดดำเนินการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ทุนจดทะเบียน

80,800,000 บาท

กรรมการบริษัท

นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร และ นายกฤษฎา เจริญกลกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

9/279 ซอยรัชประชา1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ( 5MW)

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020